تلفن تور +98-21-88994058

تور مراکش   -  

تور مراکش - کازابلانکا   -  

تور مراکش

تور مراکش

نوع تور : لوکس
خدمات تور : ترنسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان
مدت اقامت تور : 8 روز و 7 شب
مسیر پکیج تور : تهران به مراکش - کازابلانکا (مراکش)
اعتبار تور : 1396/10/7 - 1396/11/7
با پرواز : QatarAir
سفربان سیر ایرانیان
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته کودک خردسال توضیحات

hotel star
BB
8,990,000 12,990,000 0 7,990,000 3,990,000

توضیحات تور : *کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه ) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی. ۱ ماه از تاریخ ورود.۶ الف) مدت اعتبار حداقل ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. ً از روبــرو، بــدون لبخنــد، بــدون عینــک، گــردی صــورت کامــلا ً رنگــی، تمــام رخ بــا زمینــه ســفید، کامــلا ۳* ۴ قطعــه عکــس ۶ )۲ مــاه اخیــر (عکــس بــا پاســپورت و ویزاهــای قبلــی یکــی نباشــد.)۶مشــخص باشــد، حداکثــر بــرای ) اصل شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۳ ) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی ( ارائــه گــردش حســاب و گواهــی تمکــن الزامیســت و ۴ باشــد.)A۴زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر دو هفتــه قبــل از تاریــخ تحویــل مدارک به ســفارت باشــد و ســایز پرینــت بانکی الف) حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ریال باشد. ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ) اصل و ترجمه مدارک شغلی:۵ الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشــاغل دولتــی: حکــم کارگزینــی، آخریــن فیــش حقوقــی و یــا نامــه از ســازمان مربوطــه بــا ذکــر مــدت اشــتغال، ســمت و میــزان حقــوق دریافتــی وتاییدیــه مرخصــی، و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهر ســازمان. د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات. ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ) * جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی می باشــد. ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر می کننــد، رضایت نامــه محضــری الزامــی اســت و نیــاز بــه ۱۸) بــرای فرزنــدان زیــر ۶ ترجمــه بــه زبــان انگلیســی دارد. ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. ۷ * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ * چــک رمــزدار یــا ضمانت نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ اعــلام می گــردد. ً اجــرای تعهــدات کــه پــس از بررســی مــدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانــت هــای بیشــتر متعاقبــا و در یک نسخه ارائه شود. A۴* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی می باشــد.