تلفن تور +98-21-88994058

تور یونان   -  

تور آتن - تسالونیکی   -  

تور یونان 7 شب (4 شب آتن + 3 شب تسالونیکی

تور یونان 7 شب (4 شب آتن + 3 شب تسالونیکی

نوع تور : لوکس
خدمات تور : ترنسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان
مدت اقامت تور : 8 روز و 7 شب
مسیر پکیج تور : تهران به آتن - تسالونیکی (یونان)
اعتبار تور : 1396/8/28 - 1396/9/28
با پرواز : AegeanAirlines
سفربان سیر ایرانیان
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته کودک خردسال توضیحات

hotel star
BB
5,990,000 8,590,000 0 5,590,000 3,990,000

توضیحات تور : * کلیه مدارک علاوه بر ترجمه انگلیسی نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه دارند. ) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی. ۱ ماه از تاریخ ورود.۶ الف) مدت اعتبار حداقل ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. ج) نداشتن مهر ورود و خروج(مسافرت) قبرس ترک. مشــخص باشــد، ً از روبــرو، بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً رنگــی، تمــام رخ بــا زمینــه ســفید، کامــلا ۶*۴ قطعــه عکــس ۶ )۲ مــاه اخیــر (عکــس بــا پاســپورت و ویزاهــای قبلــی یکــی نباشــد.)۶حداکثــر بــرای ) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۳ ) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی ( ارائــه گــردش حســاب و گواهــی تمکــن الزامیســت و زمــان ۴ باشــد.A۴ روز قبــل از تاریــخ تحویــل مــدارک بــه ســفارت باشــد و ســایز پرینــت بانکــی ۱۰صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ریال باشد. ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ) اصل و ترجمه سند مالکیت.۵ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی به همراه آخرین مدارک تحصیلی و دفترچه بیمه (جهت تایید مدارک شغلی) که برای کلیه مشاغل الزامی است. ۶ الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی. ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشــاغل دولتــی: حکــم کارگزینــی، آخریــن فیــش حقوقــی و یــا نامــه از ســازمان مربوطــه بــا ذکــر مــدت اشــتغال ،ســمت و میــزان حقــوق دریافتــی وتاییدیــه مرخصــی، ســابقه بیمــه از تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان * ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی جهت گرفتن مهر دادگستری و مهر تاییدیه وزارت امور خارجه الزامی است. د) بازنشسته ها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی. ه) مشــاغل غیردولتــی: گواهــی اشــتغال بــه کار از شــرکت مربوطــه بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان و ارائــه اصــل آخریــن آگهــی تغییــرات آن شــرکت. و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان. ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) * جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــة اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی می باشــد عــلاوه بــر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امــور خارجــه نیــز دارد. موارد ذیل در نظر گرفته شود:ًجهت تائید مدرک تحصیلی برای گرفتن تائید دادگستری و امور خارجه لطفا * محصلین در پایه دبستان و راهنمایی: گواهی تحصیلی باید مهر آموزش و پرورش استان تهران و مهر و امضاء شخص مربوطه را داشته باشد. * محصلیــن در پایــه دبیرســتان: مرحلــه اول گرفتــن مهــر آمــوزش و پــرورش اســتان تهــران، مرحلــه دوم مراجعــه بــه پیشــخوان دولــت جهــت گرفتــن تائیدیــه تحصیلــی، و ارائــه آدرس دارالترجمــه (کــه بعــد از انجــام ایــن مراحــل یــک هفتــه بعــد تائیدیــه بــه دارالترجمــه ارســال روز کاری زمان می برد.۴ تا ۳ قابل ذکر است مرحله انجام تائید دادگستری و امور خارجه توسط دارالترجمه ًمی گردد.) ضمنا * دانشجویان دانشگاه آزاد برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به ستاد مرکزی دانشگاه آزاد مراجعه نمایند. * دانشجویان دانشگاه های دولتی رشته های علوم پایه برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به وزارت علوم مراجعه نمایند. * دانشجویان دانشگاه های دولتی رشته های پزشکی و پیراپزشکی برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به وزارت بهداشت مراجعه نمایند. سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند، رضایت نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه با تائید دادگستری و امور خارجه دارد. ۱۸) برای فرزندان زیر ۷ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. ۸ * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد. * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجــرای تعهــدات ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ * چــک رمــزدار یــا ضمانت نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ اعــلام می گــردد. ً کــه پــس از بررســی مــدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانــت هــای بیشــتر متعاقبــا و در یک نسخه ارائه شود. A۴* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر درخواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.

درباره یونان : یونان (به یونانی: Ελλάδα) (Hellas) کشوری در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان است. این کشور از شمال با آلبانی، مقدونیه و بلغارستان و از شرق با ترکیه دارای مرز مشترک زمینی است. سرزمین اصلی یونان در جنوب و شرق به وسیله دریای اژه احاطه شده و از غرب به دریای یونان نزدیک است. «یونان» نام فارسی این کشور است و این نام از ایونیا منطقه یونانی‌نشین آسیای صغیر گرفته شده‌است.[۲] یونان در محل پیوند سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده است و میراث‌دار یونان باستان، امپراتوری بیزانس و نزدیک چهار سده سلطهٔ ترکان عثمانی است. این کشور به عنوان مهد تمدن مغرب زمین و زادبوم دموکراسی، فلسفه غرب، بازی‌های المپیک، علوم سیاسی، نمایشنامه‌نویسی (شامل هر دو نوع کمدی و تراژدی) قابل توجه است. یونان دارای تاریخی ویژه و پرحادثه و دارنده میراث فرهنگی است که به طور قابل توجهی دارای نفوذ در آفریقای شمالی و منطقه خاورمیانه است و ساختاری بنیادی برای فرهنگ اروپا و آنچه امروز به عنوان غرب خوانده می‌شود، به حساب می‌آید. امروز یونان کشوری توسعه‌یافته و یکی از اعضای اتحادیه اروپا (از ۱۹۸۱ میلادی)، عضو اتحادیه اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا (از ۲۰۰۱ میلادی)، ناتو (از ۱۹۵۱ میلادی)، منطقه همکاری و بهره‌برداری اقتصادی یا OECD (از ۱۹۶۰ میلادی)، آژانس فضایی اروپا یا ESA (از ۲۰۰۱ میلادی) است. آتن پایتخت و سالونیک، پاتراس و هراکلیون از شهرهای بزرگ آن به شمار می‌روند آتن پایتخت اساطیری یونان و مهد تمدن غرب شهری است ۳۰۰۰ساله که نام خود را از کلمه یونانی "آتنا" به معنای الهه عقل وخرد برگرفته است. میدان "سینتاگما ( Syntagma Square )"میدان مرکزی شهر آتن است که در نزدیکی ساختمان پارلمان و یکی از معروفترین هتلهای شهر (تصویربالا) واقع شده است. آتن با جمعیتی حدود سه میلیون و 120 هزار نفر، پایتخت یونان و در نزدیکی خلیج سالونیک از شهرهای مهم و تاریخی جهان است. این شهر زادگاه سقراط، افلاطون، ارسطو، دموستون و دیگر فلاسفه یونانی می‌باشد. به طور کلی کشور یونان به کشور هزار جزیره معروف است که هر یک از مناطق آن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از نظر آب و هوا، زیبایی و طبیعت است لذا سالانه بیش از ۱۲ میلیون توریست از این کشور به ویژه مرکز آن آتن بازدید می‌کنند که بیش از ۹ میلیارد دلار برای این کشور درآمد دارد. آثار بی‌نظیر تاریخی این شهر از جمله آکروپلیس(تصویر زیر) هر ساله هزاران جهانگرد را به سوی خود جذب می‌کند. آمفی تئاتر تاریخی یونانی های قدیم (تصویر زیر)نیز در مجاورت آکروپولیس قرار دارد که کنسرت موسیقی نخبگان دنیا به رهبری یانی را که در این مکان برگزار شده بود را همه به یاد دارند. این آمفی تئاتر درست در قسمت پایینی پارتنون قرار دارد. درقسمت پایین میدان سینتاگما، محله بسیار قدیمی و مشهوری به نام "پلاکا" وجود دارد که بازار شلوغ و سنتی مغازه داران و دستفروشان یونانی است.در پلاکا رستورانهای سنتی و حتی مدرن مک دونالد غذاهای متنوع یونانی ،غربی و حتی ایرانی را سرو می کنند. در نزدیکی پلاکا در خیابان"موناستریاکی(Monastiraki) "اکثر برندهای معروف دنیا نیز در فروشگاههای شیک و مدرن ارائه می شود. محله پلاکا درست در قسمت تحتانی مجموعه تاریخی آکروپولیس قرار دارد. در پلاکا می توانید خریدهای معمول یا سوغاتی های مورد نیاز خود را با قیمتی مناسب خریداری کنید. فرهنگ یونان کشور یونان در سرزمین‌های اروپایی واقع است اما از نظر فرهنگی جزو کشورهای شرقی محسوب می‌شود. این کشور مردمانی مهربان و باعاطفه و به دور از خودپرستی‌ها و جاه‌طلبی‌های دیگر کشورهای اروپایی دارد. آنان بسیار خونگرم و مهمان‌نواز و عاشق‌پیشه هستند، به وطن خود افتخار می‌کنند و به دین و مذهب پایبند می‌باشند. مردم یونان به کارهای سنتی هنوز ارزش و بها می‌دهند. در بازارهای قدیمی، به وفور می‌توان شاهد مردانی بود که به شیوه سنتی مشغول کار هستند.مردم این کشور به خانواده اهمیت زیادی می‌دهند و معتقدند خوشی و تفریح بدون خانواده معنایی ندارد.حدود ۹۴ درصد مردم، پیرو کلیسای ارتدوکس هستند.مردم یونان عقایدی مذهبی دارند و نسبت به مردم سایر کشورهای اروپایی، پایبندی بیشتری به مذهب دارند. موسیقی یونانی سازهای ایرانی همچون دف، تنبک، کمانچه، سنتور، عود، شیپور، نی و سرنا در موسیقی سنتی یونان کاربردهای زیادی دارد. به همین خاطر است که ایرانی‌ها و یونانی‌ها از شنیدن موسیقی یکدیگر لذت می‌برند. رسانه‌ها نیز از مراکز پرنفوذ این کشور محسوب می‌شوند. زبان اکثریت مردم یونان محلی است اما در مدارس و دانشگاه‌های این کشور، زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم تدریس می‌شود لذا دو روزنامه و یک هفته‌نامه به نام‌های کانی مرینی و آتن نیوز به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. زندگی شرقی یونانی ها مردم یونان بیشتر به روش شرقی زندگی می‌کنند. خلق و خوی آنها مانند مردمان دیگر کشورهای اروپایی خشک نیست، دایما می‌خندند و به طور کلی زندگی را آسان می‌گیرند. به مسافرت و معاشرت با یکدیگر بسیار توجه می‌کنند. در خیابان‌های آتن، رستوران‌های خیابانی زیادی به چشم می‌خورد که میز و صندلی‌های این رستوران‌ها در پیاده‌روها می‌باشد. از طرفی یونانی‌ها سعی می‌کنند کارهایشان را بیشتر به سبک گروهی انجام دهند تا فردی چون همان طورکه گفته شد از معاشرت، بسیار لذت می‌برند. از لحاظ تیپ و قیافه، بیشتر شبیه آسیایی‌ها هستند تا اروپایی‌ها... این را از روی رنگ‌ چشم، مو و پوست صورتشان به راحتی می‌توان متوجه شد. در تعطیلات شنبه و یکشنبه، دولت در پارک‌های بزرگ شهرهای یونان به ویژه آتن، میز و صندلی‌های زیادی می‌چیند و امکانات رفاهی را برای مردم شهر فراهم می‌کند. از این رو در تعطیلات آخر هفته، این پارک‌ها مملو از جمعیت است و همین امر باعث می‌شود که افراد هر محله به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و بیشتر با یکدیگر انس بگیرند.