تلفن تور +98-21-88994058

تور اسپانیا و فرانسه   -  

تور مادرید - بارسلونا - پاریس   -  

تور 9 شب اسپانیا و فرانسه (3 شب بارسلونا + 2 شب مادرید + 4 شب پاریس)

تور 9 شب اسپانیا و فرانسه (3 شب بارسلونا + 2 شب مادرید + 4 شب پاریس)

نوع تور : لوکس
خدمات تور : ترنسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان
مدت اقامت تور : 10 روز و 9 شب
مسیر پکیج تور : تهران به مادرید - بارسلونا - پاریس (اسپانیا و فرانسه)
اعتبار تور : 1396/8/25 - 1396/9/25
با پرواز : MahanAir
سفربان سیر ایرانیان
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته کودک خردسال توضیحات

hotel star
BB
1,990,000+ 2090یورو 1,990,000+ 2990یورو 0 1,790,000+ 1590یورو 1,790,000+ 890یورو

توضیحات تور : مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه )اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ۱ ماه از تاریخ ورود.۶ الف) مدت اعتبار حداقل ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. رنگــی، تمــام رخ بــا زمینــه ســفید، کامــلا از روبــرو، بــدون لبخنــد، بــدون عینــک، گــردی صــورت کامــلا ۴/۵ *۳/۵ قطعــه عکــس ۶) ۲ مــاه اخیــر (عکــس بــا پاســپورت و ویزاهــای قبلــی یکــی نباشــد.)۶مشــخص باشــد، حداکثــر بــرای )اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۳ )اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی ( ارائه گــردش حســاب و گواهــی تمکن الزامیســت و ۴ باشــد.)A۴ روز قبــل از تاریــخ تحویــل مــدارک به ســفارت باشــد و ســایز پرینــت بانکی ۲۰زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ریال باشد.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر )اصل سند مالکیت.۵ )اصل و ترجمه مدارک شغلی۶ الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشــاغل دولتــی: حکــم کارگزینــی، یــا نامــه از ســازمان مربوطــه بــا ذکــر مــدت اشــتغال، ســمت و میــزان حقــوق دریافتــی ، و ذکــر مرخصــی بنــا بــه تاریــخ ســفر و ســابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش آخر حقوق د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشــاغل غیردولتــی: گواهــی اشــتغال بــه کار بــا ذکــر مــدت اشــتغال، ســمت و میــزان حقــوق دریافتــی و ذکــر مرخصــی بنــا بــه تاریــخ ســفر از شــرکت مربوطــه بــه همــراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات. ی) معلمــان، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــا ذکــر مــدت اشــتغال، ســمت و میــزان حقــوق فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان۳دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ به همراه ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل نامه اشتغال به تحصیل ) * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد. ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایتنامــه محضــری الزامــی اســت و نیــاز بــه ۱۸ )بــرای فرزنــدان زیــر ۷ ترجمــه بــه زبــان انگلیســی دارد. )اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. ۸ * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد. * مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰* چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ اجــرای تعهــدات کــه پــس از بررســی اعلام می گردد. ً مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا دارند.A۴ سری کپی در برگه ۲* کلیه مدارک نیاز به لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی می باشــد. مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا * کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه ) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید. ۱ ماه از تاریخ ورود.۶ الف) مدت اعتبار حداقل ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. مشــخص ً از روبــرو، بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صورت کاملاً رنگــی، تمــام رخ بــا زمینــه ســفید، کامــلا ۳*۴ قطعــه عکــس ۶ )۲ مــاه اخیــر (عکــس بــا پاســپورت و ویزاهــای قبلی یکی نباشــد.)۶باشــد، حداکثــر بــرای ) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۳ ) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی ( ارائه گــردش حســاب و گواهــی تمکن الزامیســت و ۴ باشــد.)A۴ روز قبــل از تاریــخ تحویــل مــدارک به ســفارت باشــد و ســایز پرینــت بانکی ۱۰زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر الف) حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ریال باشد. ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ) اصل و ترجمه سند مالکیت.۵ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی۶ الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشــاغل دولتــی: حکــم کارگزینــی، آخریــن فیــش حقوقــی و یــا نامــه از ســازمان مربوطــه بــا ذکــر مــدت اشــتغال، ســمت و میــزان حقــوق دریافتــی و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات. ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ) * جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایتنامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی می باشــد. ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامــی اســت و نیــاز بــه ۱۸) بــرای فرزنــدان زیــر ۷ ترجمــه بــه زبــان اســپانیایی دارد. ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. ۸ * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد. * مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ * چــک رمــزدار یــا ضمانت نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ اعــلام می گــردد. ً اجــرای تعهــدات کــه پــس از بررســی مــدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانــت هــای بیشــتر متعاقبــا دارند. A۴ سری کپی در برگۀ ۲* کلیه مدارک نیاز به لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.

درباره اسپانیا و فرانسه :

تورهای مشابه